Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Våre undervisningsopplegg

Vi tilbyr undervisning primært innen fornybar energi, programmering og forbruk. 

Alle undervisningsoppleggene passer til grupper på inntil 30 elever. Undervisningen tilpasses elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående.

Vi kan også skreddersy opplegg eller stille utstyr til disposisjon dersom du som lærer ønsker noe annet enn de skisserte oppleggene.

Sist oppdatert 22.05.2019
Nyhet – Grønn framtid i Innlandet – kommer høsten 2019

Opplegget Grønn framtid i Innlandet tar utgangspunkt i 30 bilder fra Innlandet. Bildene viser ressurser, nåværende teknologi og produksjon som foregår her. Vi drodler rundt hva ressursene kan brukes til fremover.

Opplegget er utviklet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og inneholder noe innovasjon. Opplegget kan gjennomføres både ute og inne. Oppgavesett til for- og etterarbeid blir også tilgjengelig.

Tidsramme:
3 skoletimer.

Trinn:
Ungdomsskole og videregående

Fornybar energi

Verden må bruke mindre og «grønnere» energi – hvordan skal vi få til det?

Opplegget bygges ut ifra solas innstråling til jorda. Vi snakker om hva drivhuseffekten er, hvordan energibruken vår påvirker atmosfæren og hvilke muligheter som finnes.

Elevene får praktisk erfaring med solceller, solcellebiler, vindmøller og hydrogenbiler i kombinasjon med bildefremvisning og fortelling. Oppgavesett til for-og etterarbeid blir tilgjengelig for klassene.

Tidsramme:
2 skoletimer. 

Kompetansemål som det jobbes med i dette opplegget

Etter 7. årstrinn, naturfag  

 • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
   
 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
   
 • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Etter 10. årstrinn, naturfag og samfunnsfag

 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
   
 • gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn

Etter Vg1, naturfag

 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
   
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
   
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
Programmering

Hvilke muligheter ligger i teknologien?

Klarer du å få legoroboten din til å vinne kappløpet eller kjøre mest presist i hinderløpa? Kan teknologien i neste omgang hjelpe oss å spare strøm og ressurser?

Programmering kommer for fullt med nye læreplaner, og vi tyvstarter med å vise mulighetene som ligger i teknologien.

Her bygger vi legoroboter som vi programmerer med app på Ipad. Programmeringen er enkel blokkprogrammering. Elevene får ulike oppgaver som de må løse. Legosettet vi bruker er av typen Lego education WeDo 2.0 og opplegget kan tilpasses ulike nivå. Oppgavesett til for- og etterarbeid blir tilgjengelig for klassene.

Tidsramme:
3 skoletimer.

Kompetansemål som det jobbes med i dette opplegget

Etter 7. årstrinn, naturfag

 • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Etter 10. årstrinn, naturfag

 • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser
Forbruk

Hva er tingene våre laget av? Hvordan kan vi endre forbruket vårt? Hva kan repareres?  Hva betyr ulike miljømerker?  Hvordan henger forbruket vårt sammen med klimagassutslipp og overbruk av naturressurser? Hvor kommer maten vår fra? Hvorfor kaster vi hver 5. bærepose med mat? Hvordan kan vi redusere matsvinnet?

Dette er spørsmål som blir tatt opp i opplegget om forbruk. Det er praktiske øvelser i kombinasjon med bildefremvisning og fortelling. Oppgavesett til for-og etterarbeid blir tilgjengelig for klassene.

Tidsramme:
2 skoletimer.

Kompetansemål som det jobbes med i dette opplegget

Etter 7. årstrinn, naturfag, samfunnsfag og mat og helse

 • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenlig med bærekraftig utvikling
   
 • beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystemer og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres
   
 • beskrive hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden
   
 • gi eksempler på og diskuterehvordan kommersiell påvirkning fra ulike medier kan virke inn på forbruksvaner og personlig økonomi
   
 • vurdere, velge og handle miljøbevisst

Etter 10. årstrinn, naturfag, samfunnsfag og mat og helse

 • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
   
 • undersøke hvordan mennesker utnytter naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling
   
 • undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt
   
 • vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterier

Etter Vg1 studiespesialiserende naturfag, samfunnsfag og geografi

 • gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar
   
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til et bærekraftig forbruksmønster
   
 • gjøre rede for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnyttelse
Fant du det du lette etter?
Login for redigering