Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ekskursjoner

I Oppland kan du studere mange løsninger for lavutslippssamfunnet. Her finner du reisemål innenfor relevante temaer, som klima-, energi og miljø.


Besøk fra Tsjekkia - Klikk for stort bildeBesøk fra Tsjekkia Christian Hellevang

Laboratorium om klima-, energi og miljø

Oppland fylkeskommune har etablert et klima- og energilaboratorium for opplevelse og oppdagelse innen klima-, energi og miljø i et undervisnings- og visningsrom ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avdeling Otta. Det er gratis omvisning og opplegg på klima- og energiaboratoriumet for alle grupper. Lokalene kan også leies for egne opplegg eller møter for hel eller halv dag.

Det var tidligere mulig å få transportstøtte til besøk på Klimalaben, finansiert av fylkeskommunen, men denne ordningen er avviklet. Utgifter til transport og eventuelle inngangspenger og overntting må skolen finansiere selv. For de som ønsker å overnatte ved besøk på Juvflya, kan lavvocamp være en mulighet, i en kort sesong fra slutten av mai til slutten av september .

Booking for internasjonale gjester 

Bookingportalen  www.greenvisits.no  kan benyttes for planlegging og gjennomføring av reiser innen grønn teknologi for internasjonale delegasjoner. 

Aktuelle reisemål innen klima og klimaendringer

Klimalaben er en av flere destinasjoner i Oppland der besøkende kan studere klimaendringene  og de konsekvensene de har i området. Dessuten det pågående grønne skiftet, som gradvis transformerer området vårt til et lavutslippssamfunn.

Oppland har et stort spekter av destinasjoner der ulike aspekter ved - og konsekvenser av klimaendringer-, energibruk- og miljøutfordringer er tilgjengelig for formidling. Temaene er omhandlet nærmere under fanen fagområder på denne hjemmesiden og emner og reisemål i venstremenyen.

Klimaendringene er et faktum og kan studeres på nært hold i høyfjellet. Det er mange spennende naturfenomener som kan observeres nå når klimaet er i endring og det gir oss mange brearkeologiske funn. Dette kan studeres på Juvflya og på Norsk Fjellsenter i Lom.

Naturmangfold er sentralt aspekt ved klimaendringer og kan studeres flere steder, både i høyfjellet og i lavlandet i Oppland, med alle nasjonalparkene og andre verneområder. Villreinsenteret tar for seg en særegen og sårbar art i vårt område, villreinen.

Klimatilpasning er de tiltakene som settes i verk på grunnlag av de naturskadene som vær og klimaendringer bringer. Naturskader fra naturgitt og menneskeskapt klima medfører store utbetalinger i skadeforsikringer og planleggere settes på prøve. Dette er svært relevant tema, med alle ødeleggelser av flommer og skred som stadig preger området. Ikke minst for bebyggelse og infrastruktur som foreligger eller som planlegges. Oppland fylkeskommune stiller med formidlingsressurser på dette området.

Reisemål om samfunnsendringer i bærekraftig retning
 

Fornybar energi: Lavutslippsamfunnet betinger at innholdet av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren reduseres betraktelig og at de menneskelige utslippene reduseres. Viktige kilder er utvinning og bruk av gass, kull og olje. Her bærer Norge et betydelig ansvar fordi landet er en oljenasjon. Norge har allerede et stort potensial i vannkraft, når det gjelder å kunne utnytte fornybar energi som gir lite utslipp. I området vårt kan vi studere ulike former for fornybar energi og ikke minst nye løsninger som er under utvikling.

Bærekraftig bygg er sentralt i lavutslippssamfunnet. I Oppland kan man studere utviklingen av bygg og teknologi til stadig mer energieffektive løsninger gjennom mange hundre år. Friluftsmuseet på Maihaugen tar for seg den historiske utviklingen fram til i dag, mens nyere løsninger i bærekraftig retning kan studeres i offentlige bygninger og i ulike spesialiserte virksomheter. Byggfag, elektrofag og IKT smelter sammen.

Transport er en stor bidragsyter til utslipp og derfor er det viktig å legge om denne sektoren med utslippsfrie transportmidler og produksjonsformer og materialer som ikke belaster miljøet. Omlegginger i transportsektoren kan studeres flere steder, blant annet ved biogassutvinning ved GLØR på Lillehammer og ikke minst også E6-utbygging i Gudbrandsdalen. Historien kan studeres ved Vegmuseet på Hunderfossen.

Behandling av restressurser er sentralt for lavutslippssamfunnet. Forbruk og utvikling av miljøkrav til ulike varer og tjenester gjør at de ikke er miljøskadelige, og at gjenbruk og gjenvinning lar seg gjennomføre. Dette kan studeres på GLØR sitt anlegg ved LIllehammer.

Planlegging av arealbruk er et sentralt tema når områdene skal legges til rette på en mer bærekraftig måte. Mange hensyn skal ivaretas og til sammen sørge for mindre utslipp og å imøtekomme og løse miljøutfordringer. Oppland fylkeskommune på regionalt nivå, og de enkelte kommunene i fylket på lokalt nivå, har en funksjon som planmyndigheter og kan formidle både de utfordringene som foreligger og hvordan de løses. Fylkesmannsembetet har oversikt over hvem som gjør hva i forvaltningen på ulike fagområder i Oppland og vil kunne gi en oppdatering og en status om tilstanden i fylket.

 

Sist oppdatert 16.08.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering